Yaicha C Tuning


Open C tuning description of the song Yaicha